Sól
Borg
Golfferðir
Sérferðir
Hreyfing
Sigling
Flugsæti

Heimsferðir starfa samkvæmt eftirfarandi ferðaskilmálum:  

Almennir ferðaskilmálar

1. Upplýsingar og bókun 
Í ferðabæklingi, verðlistum og auglýsingum ferðaskrifstofu skal tilgreina verð og allar upplýsingar sem ferðina varðar á greinargóðan og nákvæman hátt. Bókun á ferð er bindandi samningur fyrir farþega og ferðaskrifstofu, en þó því aðeins að ferðaskrifstofa hafi staðfest bókun pöntun skriflega og farþegi hafi á réttum tíma greitt tilskilið staðfestingargjald. Ef farþegi hefur sett fram sérstakar kröfur um þjónustu skal það koma fram í samningi aðila. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á villum sem rekja má til rangrar uppsetningar eða tæknilegra ástæðna.

2. Greiðslur
Áætlað verð ferðar, eins og það er á greiðsludegi, skal greitt samkvæmt skilmálum ferðaskrifstofu og skulu ferðagögn sótt/afhent eigi síðar en 2 vikum fyrir brottför. Ferðaskrifstofu er heimilt að óska eftir staðfestingu þegar bókun er gerð. Slíkt staðfestingargjald endurgreiðist ekki ef ferðaskrifstofa riftir samningi vegna vanefnda farþega. Þegar fargjaldareglur flugfélaga eða annarra flutningsaðila ganga lengra hvað greiðslur varðar en almennir skilmálar Heimsferða, gildir sú regla er gengur lengra.

3. Verð og verðbreytingar
Uppgefið áætlað verð við staðfestingu pöntunar kann að taka breytingum ef breyting verður á einum eða fleiri eftirfarandi verðmyndunarþátta:

•  Flutningskostnaði, þar með töldum eldsneytiskostnaði.

•  Sköttum eða gjöldum fyrir tiltekna þjónustu, s.s. lendingargjöldum eða gjöldum fyrir að fara um borð eða frá borði í höfnum eða á flugvöllum.

•  Gengi þess gjaldmiðils sem á við um tiltekna ferð. Sjá texta um gengisviðmiðun í almennum skilmálum í sölubæklingi fyrir viðkomandi ferðatímabil (sbr. vor, sumar, haust og vetur), sem er liður í samningi milli aðila. Ekki er gripið til verðbreytinga nema gengi íslensku krónunnar breytist um 10% eða meira.

Ferð sem er að fullu greidd tekur ekki verðbreytingum og sé ferðin greidd að meiru en hálfu en þó ekki að fullu tekur ferðin verðbreytingum að 50% hluta.

Ekki má breyta umsömdu verði síðustu 20 dagana áður en ferð hefst. Sérstakt þjónustugjald er innheimt fyrir þjónustu sem er ekki innifalin í verði ferðar, s.s. sérpöntun á bílaleigubíl, gistingu o.fl.

4. Afturköllun eða breytingar á bókun
Heimilt er að afturkalla bókun, sem borist hefur 8 vikum fyrir brottför eða fyrr, án kostnaðar, sé það gert innan viku frá því að bókun var gerð.

Berist afbókun síðar, en þó 8 vikum fyrir brottför, áskilur ferðaskrifstofan sér rétt til að halda staðfestingargjaldinu eftir en í tilfellum þar sem fargjald kann að vera lægra en staðfestingargjald áskilur ferðaskrifstofan sér rétt til þess að halda öllu fargjaldinu eftir.

Sé pöntun afturkölluð með minna en 56 daga en meira en 21 daga fyrirvara heldur ferðaskrifstofan eftir 50% af verði ferðarinnar en þó aldrei lægri upphæð en sem nemur staðfestingargjaldi.
Berist afbókun með skemmri en 21 dags fyrirvara á ferðaskrifstofan kröfu á 65% fargjaldsins. 
Berist afbókun með skemmri en 14 daga fyrirvara á ferðaskrifstofan kröfu á 75% fargjaldsins.
Sé fyrirvarinn aðeins 7 dagar eða skemmri er allt fargjaldið óendurkræft.

Í þeim tilvikum þar sem allt fargjaldið er óendurkræft getur farþegi farið fram á endurgreiðslu á flugvallasköttun, svo lengi sem farþegi láti vita af forföllum fyrir brottför.

Ef greitt hefur verið með kreditkorti fer endurgreiðslan inn á viðkomandi kort.

Hringja skal í síma 595 1000 vegna afturköllunar á bókun. Afturköllun á bókun skal einnig berast Heimsferðum skriflega með tölvupósti til að taka fullt gildi.

Pakkaferðir (flug og hótel):
Heimilt er að breyta dagsetningu eða lengd ferðar og gistivalkosti ef breytingin er gerð með meira en mánaðar fyrirvara.
Sé það gert eftir þann tíma skoðast það sem afbókun og ný bókun og áskilur ferðaskrifstofan sér rétt til greiðslu samkvæmt því, sbr. framangreinda afpöntunarskilmála.

Flug eingöngu:
Heimilt er að breyta dagsetningu eða lengd ferðar ef breytingin er gerð meira en 8 vikum fyrir brottför, sé það gert innan viku frá því að bókun var gerð. 
Sé það gert eftir þann tíma skoðast það sem afbókun og ný bókun og áskilur ferðaskrifstofan sér rétt til greiðslu samkvæmt því, sbr. framangreinda afpöntunarskilmála. 

Breyting á áfangastað skoðast alltaf sem afbókun og ný bókun. Fyrir allar breytingar á staðfestri pöntun innheimtist breytingagjald.

Ekki er hægt að breyta í lægra fargjald og fá mismun endurgreiddan. Ekki er unnt að breyta bókaðri ferð í tilboðsferð.

Ef farþegi mætir ekki til brottfarar á réttum tíma eða getur ekki hafið ferðina vegna skorts á gildum ferðaskilríkjum, s.s. vegabréfi, vegabréfsáritun, vottorði vegna ónæmisaðgerða eða af öðrum ástæðum, á hann ekki rétt á endurgreiðslu ferðarinnar.

Farþega er ávallt heimilt að afturkalla bókun vegna stríðsaðgerða, lífshættulegra smitsjúkdóma eða annarra hliðstæðra tilvika sem hafa afgerandi áhrif á framkvæmd ferðar þegar 14 dagar eða færri eru til brottfarar hafi stjórnvöld gefið út ferðaviðvaranir á svæðum sem ferð tekur til. Í slíkum tilvikum ber ferðaskrifstofu að endurgreiða allt fargjaldið að frádregnu staðfestingargjaldi. Þetta gildir þó ekki ef farþegi hefði mátt sjá fyrir ofangreinda atburði og ástand er samningur var gerður.

Afpöntunarskilmálar vegna siglinga, sérferða og hreyfiferða
Staðfestingargjald greiðist við bókun og er óendurkræft. Berist afpöntun síðar en 90 dögum fyrir brottför heldur ferðaskrifstofan eftir 50% af verði ferðarinnar. Berist afpöntun með skemmri en 61 dags fyrirvara á ferðaskrifstofan kröfu á 75% fargjaldsins. Berist afpöntun með skemmri en 60 daga fyrirvara er allt fargjaldið óendurkræft.

Forfallagjald (Frá 1. júní 2020 bjóða Heimsferðir ekki lengur uppá forfallgjald. Við bendum viðskiptavinum okkar á að athuga vel aðrar ferðatryggingar hjá kortafyrirtækjum eða hjá tryggingarfélagi sínu)
Farþegar sem hafa keypt alferð í leiguflugi Heimsferða og stóð til boða að kaupa sérstakt forfallagjald við staðfestingu ferðar (á ekki við um flug eingöngu, sérferðir, siglingar og hreyfiferðir) á rétt á endurgreiðslu komi til forfalla í fyrirhugaðri alferð af tilteknum orsökum og læknisvottorði framvísað:

Farþegi forfallast vegna alvarlegs slyss, bráðra veikinda, þungunar, barnsburðar eða sóttkvíar enda vottað af hæfum starfandi lækni.

Farþegi andast eða mjög náinn ættingi andast.

Forfallagjald gildir ekki vegna undirliggjandi sjúkdóma sem farþegi hafði vitneskju um við bókun ferðar. Framangreind atvik skulu vera þess eðlis að óhjákvæmilegt sé að afpanta fyrirhugaða ferð og framvísa þarf læknisvottorði. Sé ferð afbókuð og falli undir ofangreinda skilmála endurgreiðist allt nema forfallatryggingin og sjálfsábyrgðin, en sjálfsábyrgð er í hverju tjóni, 15.000 kr. Heimsferðir áskilja sér rétt til að kalla til sinn trúnaðarlækni vegna einstakra tilfella.

Skilyrði er að ferðaskrifstofu sé tilkynnt um forföll og læknisvottorði skilað inn á skrifstofu Heimsferða í frumriti fyrir brottför.

5. Framsal bókunar
Farþegi getur framselt bókun sína til aðila sem fullnægir þátttökuskilyrðum. Skal farþegi sem og framsalshafi tilkynna ferðaskrifstofu skriflega strax um slíkt framsal. Framseljandi ferðar og framsalshafi eru þá sameiginlega og hvor í sínu lagi ábyrgir gagnvart ferðaskrifstofu að því er varðar greiðslu á eftirstöðvum og öllum aukakostnaði er kann að leiða af slíku framsali. Óheimilt er að framselja ferð eftir að farseðill hefur verið gefinn út eða í öðrum þeim tilvikum þar sem þeir aðilar sem selja þjónustu í ferðina hafa sett ákveðin skilyrði þannig að það sé ekki í valdi ferðaskrifstofu að breyta þeim.

6. Aflýsing ferða og/eða breytingar á ferðaáætlun
Ferðaskrifstofa ber enga ábyrgð á ófyrirsjáanlegum aðstæðum, sem ferðaskrifstofa fær engu um ráðið og hefði ekki getað komið í veg fyrir afleiðingar þeirra. Í slíkum tilvikum er ferðaskrifstofu heimilt að breyta eða aflýsa ferðinni með öllu, enda verði farþegum tilkynnt þar um tafarlaust. Geri ferðaskrifstofa breytingar á ferð áður en hún hefst skal tilkynna það farþega svo fljótt sem unnt er. Sé um verulega breytingu að ræða ber farþega að tilkynna ferðaskrifstofu eins fljótt og unnt er hvort hann óski eftir að rifta samningnum eða gera viðbótarsamning er tilgreini þær breytingar sem gerðar eru á upphaflega samningnum og áhrif þeirra á verð og önnur kjör. Ferðaskrifstofu er heimilt að fella niður ferð, ef í ljós kemur að þátttaka er ekki næg. Í leiguflugi miðast lágmarksþátttaka við að a.m.k. 65% nýting sé í viðkomandi flugvél, bæði á út- og heimflugi. Sé nýting tiltekinnar flugleiðar á ákveðnu tímabili (flugsería) að jafnaði undir 70% er ferðaskrifstofu heimilt að fella niður öll flug á tilteknu tímabili á þeirri flugleið (flugseríu), jafnvel þótt lágmarksþátttaka hafi náðst í einstaka flugi. Í sérferðum gildir að lágmarksþátttaka er 20 manns nema annað sé sérstaklega tilgreint í ferðalýsingum, auglýsingum eða sölubæklingum.

Tilkynna ber þátttakendum alla jafna um niðurfellingu ferðar bréflega eigi síðar en 3 vikum fyrir áætlaðan brottfarardag. Ferðum sem vara í 7 daga eða skemur má þó aflýsa með 2 vikna fyrirvara. Sé ferð aflýst, eða farþegi riftir samningi þegar um verulega breytingu er að ræða á ferð áður en hún hefst, á farþegi rétt á að fá fulla endurgreiðslu eða taka í staðinn aðra ferð sambærilega að gæðum eða betri ef ferðaskrifstofan getur boðið slík skipti. Ef ferðin sem boðin er í staðinn er ódýrari fær farkaupi verðmismun endurgreiddan. Ef ferðin er dýrari greiðir farkaupi mismuninn. Tímasetningar sem gefnar eru upp við bókun ferðar eru áætlaðar og geta breyst.

7. Skyldur farþega
Farþegar eru skuldbundnir að hlíta fyrirmælum fararstjóra eða starfsfólks þeirra aðila er ferðaskrifstofa skiptir við. Farþegi er skuldbundinn að hlíta lögum og reglum opinberra aðila í þeim löndum sem hann ferðast um, taka tillit til samferðamanna sinna og hlíta þeim reglum er gilda á flutningatækjum, áningarstöðum (flughöfnum o.þ.u.l.), gisti- og matsölustöðum o.s.frv., enda ber hann ábyrgð á tjóni sem hann kann að valda með framkomu sinni. Farþegi sem ferðast á eigin vegum og endurstaðfestir ekki heimferð sína með minnst 72 klukkustunda fyrirvara eða mætir ekki á brottfararstað (flugstöð) á réttum tíma hefur fyrirgert rétti sínum til bóta ef hann verður af pöntuðu flugi af þeim sökum. Brjóti farþegi af sér í þessum efnum, eða gefi við upphaf ferðar tilefni til þess að ætla að hann verði samferðafólki sínu til ama með framkomu sinni, er ferðaskrifstofu heimilt að hindra hann í að hefja ferð sína eða halda henni áfram og verður hann þá að ljúka henni á sinn kostnað, án endurkröfuréttar á hendur ferðaskrifstofu.

8. Takmörkun ábyrgðar og skaðabætur
Farþegar eiga þess kost að kaupa á sinn kostnað ferða-, slysa-/sjúkra- og farangurstryggingu hjá tryggingafélögum. Forfallatryggingu er einnig unnt að kaupa hjá tryggingafélögum (sjá jafnframt ákvæði um forfallatryggingu í öðrum skilmálum Heimsferða, hér að neðan). Farþegar eru hvattir til að kynna sér sína tryggingavernd og þá skilmála sem gilda um þær tryggingar sem þeir hafa keypt. 

Ferðaskrifstofa áskilur sér jafnframt rétt til að takmarka skaðabætur í samræmi við takmarkanir sem kveðið er á um í landslögum eða alþjóðasamningum. 

Ferðaskrifstofa gerir ráð fyrir að þátttakendur í hópferðum séu heilir heilsu, þannig að ekki sé hætta á að þeir valdi öðrum óþægindum eða tefji ferðina vegna sjúkdóms. Ef farþegi veikist í ferð og er ekki fær um að halda ferðaáætlun eða óferðafær á heimferðardegi, er farþegi á eigin vegum og ber sjálfur ábyrgð á kostnaði sem af því kann að hljótast, sem og kostnaði við heimferð. 
Farþegi á ekki rétt til endurgreiðslu þótt hann ljúki ekki ferð af slíkum ástæðum eða öðrum sem ferðaskrifstofunni verður ekki um kennt. 

Hugsanlegar kvartanir vegna ferðarinnar skulu berast fararstjóra tafarlaust svo hægt sé að greiða úr vandanum. 
Ef fararstjóra er ekki gert viðvart um óánægju farþega hefur farþegi fyrirgert sér öllum rétti sínum á bótum.
Kvörtun skal berast Heimsferðum skriflega á netfangið sala@heimsferdir.is eins fljótt og við verður komið og í síðasta lagi innan mánaðar frá því að viðkomandi ferð lauk. Að öðrum kosti verða hugsanlegar bótakröfur ekki teknar til greina. 

Verði farþegi fyrir meiðslum eða eignatjóni vegna þess að ferð er ófullnægjandi, á hann rétt á skaðabótum, nema því aðeins að vanefnd á framkvæmd samningsins verði ekki rakin til vanrækslu ferðaskrifstofu eða annars þjónustuaðila af því að vanefndirnar eru sök farþega eða þriðja aðila sem ekki tengist þeirri þjónustu sem samið var um og eru ófyrirsjáanlegar eða óhjákvæmilegar eða vanefndirnar eru vegna óviðráðanlegra aðstæðna eða atburðar sem veitandi þjónustunnar gat með engu móti séð fyrir eða komið í veg fyrir.

Ef ferð fullnægir ekki ákvæðum samnings getur farþegi krafist þess að ráðin sé bót á því nema það hafi í för með sér óeðlilegan kostnað eða veruleg óþægindi fyrir ferðaskrifstofu. Ef ekki er hægt að bæta úr því sem á vantar eða einungis með lakari þjónustu á farþegi rétt á verðlækkun á ferðinni eða næstu ferð sem farin er með Heimsferðum sem jafngildir mismuninum á þjónustu sem greitt var fyrir og þeirri sem veitt var.

9. Þjónustugjöld

A: Breytingagjald

Breyting á farseðli.

Framsal bókunar (nafnabreyting).

Breyting á ferðapöntun í skipulagðri ferð.

Fyrir hvert ofangreint atriði er greitt skv. gildandi þjónustuverðskrá Heimsferða. Breytingagjald er óendurkræft.

Ekki er unnt að breyta bókaðri ferð í tilboðsferð.

Sjá nánar í þjónustuverðskrá.

 

Aðrir skilmálar Heimsferða

Breytingar á flugáætlun
Flugfélög hafa rétt til breytinga á flugáætlun og flugtímum vegna veðurfarslega orsaka, tafa vegna mikillar flugumferðar eða vegna seinnar komu vélar úr öðru flugi eða bilana. Flugfélög hafa rétt til að skipta um flugvélakost reynist það nauðsynlegt. Heimsferðir bera ekki ábyrgð á slíkum töfum flugfélaga eða breytingum frá fyrirfram staðfestri flugáætlun.

Breytingar á hótelum
Samkvæmt starfsreglum gististaða hafa hótel og íbúðahótel leyfi til að yfirbóka gistirými til að mæta eðlilegum afföllum á pöntunum. Það getur gerst að gististaðir hafi ekki pláss fyrir alla þá sem bókaðir eru á viðkomandi stað þrátt fyrir staðfestingu til ferðaskrifstofu. Gististaðirnir eru þá skyldugir til að útvega viðskiptavinum, sem ekki fá inni, sambærilegt eða betra hótel. Heimsferðir bera ekki ábyrgð á yfirbókunum gististaða, en aðstoða að sjálfsögðu farþega.

Breytingar á sætabókunum
Sætabókanir geta breyst án fyrirvara vegna breytinga á flugáætlun eða annarra ófyrirsjáanlegra kringumstæðna. Í slíkum tilfellum er ávallt reynt að útvega viðskiptavini sambærilegt sæti með svipaða staðsetningu í flugvélinni eins og upphafleg bókun segir til um. Sætabókanir fást ekki endurgreiddar nema að um verulega tilfærslu hafi verið að ræða. Farþegi þarf þá að framvísa brottfararspjaldi sem sýnir úthlutað sæti á viðkomandi flugi.

Hjólastólar

Ákveðnar reglur gilda einnig um farþega í hjólastól. Farþegar í hjólastól geta eingöngu bókað sér sæti við glugga. Farþegum með skerta hreyfigetu er ekki heimilt að bóka sæti í miðju eða við gang.

Skemmdir á töskum
Heimsferðir bera ekki ábyrgð á skemmdum á töskum sem kunna að verða í leiguflugi, áætlunarflugi, áætlunarbifreiðum eða öðrum farartækjum. Verði skemmdir á töskum í flugvél ber farþega að fá skriflega skýrslu hjá flugvallaryfirvöldum á staðnum. Heimsferðir geta annast milligöngu um innheimtu á skaðabótum til erlendra leiguflugfélaga sem Heimsferðir skipta við. Farþegi verður þá að framvísa tjónaskýrslu sem fengin er hjá flugvallaryfirvöldum, farseðli, töskumiðum (tag-númeri) og áætluðum viðgerðarkostnaði eða ef ekki er hægt að gera við töskuna, þá áætluðu verði sams konar tösku. Flugfélagið mun svo sjá um greiðslu skaðabóta samkvæmt alþjóðlegum reglum og er greiðsla send beint til farþega. Sé um íslenskt flugfélag að ræða þarf sömuleiðis tjónaskýrslu frá flugvallaryfirvöldum, farseðil og töskumiða, en þá snýr fólk sér beint til flugfélags. Hafi farþegi ekki tjónaskýrslu getur hann ekki fengið tösku bætta. Heimsferðir bera ekki ábyrgð ef farangur tapast eða hann berst farþega seint vegna rangrar afgreiðslu á flugvelli.

Verðbreytingar
Auglýst verð getur hækkað og lækkað án fyrirvara.

 

Heimsferðir ehf.
Skógarhlíð 18
105 Reykjavík
ÍslandDeila núverandi vefslóð með tölvupósti